www.aautodiely.com
OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom elektronického obchodu
www.AAutodiely.com spoločnosťou Ľuboslava Bačová AAutodiely,Kišovce 252,Hôrka 059 12 ,ICO:35113197 /ďalej len
predávajúci/ a obchodnými partnermi /ďalej len kupujúci/. Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia obchodným zákonníkom.

2. Návrh zmluvy - objednávka

1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia
objednávky .Objednávka môže byť elektronická, písomná alebo telefonická, a musí obsahovať konkrétne údaje o názve tovaru,
technickú špecifikáciu a všetky údaje v súlade s obchodným zákonníkom.
2. Odoslaná objednávka je záväzná.
3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.
4. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške.

3. Ceny a záruka na tovar

1. Ceny tovarov sú záväzné až do doby ich zmeny a platia pri objednávke cez náš elektronický obchod. Z dôvodu úspory
nákladov a času pri vybavovaní objednávky elektronicky, sa cena tovaru zakúpeného cez e-shop nemusí zhodovať s cenou na
predajni.
2. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
3. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je uvedená pri objednávke ( v rámci celej SR  ). Celkovú platbu dobierky
uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. Pri nákupe nad 100 EUR bez DPH je dodanie ZADARMO.
4. K cene tovaru pri možnosti "osobný odber"nieje pripočítané poštovné ani balne.
5. Záruka na tovar je 2 roky.

4. Platba za tovar a dopravu
1.Platba za tovar objednaný prostredníctvom elektronického obchodu www.AAutodiely.com je realizovaná prostredníctvom
zásielkovej spoločnosti formou dobierky alebo v hotovosti pri osobnom odbere.
2.Platba za dopravu je uvedena pri objednavke.

5. Dodanie tovaru
1. Dodanie tovaru je realizované expresnou zásielkovou službou na adresu určenú v objednávke alebo osobným prevzatím po
dohode s predávajúcim v prevádzke AAutodiely Ľuboslava Bačová,Tomašiková   2940/2 ,POPRAD   058 01 /starý juh /
2. Dodacia doba tovaru je  24 až 48 hodín,ak je tovar na sklade. Inak sa dodacia lehota určuje po telefonickom dohovore medzi
predavajúcim a kupujúcim  podľa skladových zásob.
4. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar a prípadné mechanické poškodenie písomne zaprotokolovať
s kuriérom zásielkovej služby a neodkladne informovať predávajúceho.
5. Za mechanické poškodenie zistené po prevzatí tovaru predávajúci nezodpovedá.
6. Ak si kupujúci pri možnosti "OSOBNÝ ODBER" neprevezme na predajni objednaný tovar do 10 pracovných dní od potvrdenia
vybavenia objednávky, táto objednávka bude zrušená. 

6. Odstúpenie od zmluvy / zásielkový obchod/
1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.
z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia
tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u
predajcu.

2. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť v pôvodnom obale a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o
kúpe tovaru.

3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v
lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo
za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie
tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

7. Ochrana osobných údajov
1. Súkromie kupujúceho je zo strany predávajúceho plne rešpektované. K poskytnutiu našich služieb potrebujeme poznať
niektoré Vaše údaje.
2. Registráciou v elektronickom obchode AAutodiely.com  súhlasíte so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov a
údajov o Vašich nákupoch.
3. Tieto dáta sú chránené a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretím osobám.
4. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym
páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch:09,00 hod -17,00 hod
- osobne v predajni : AAutodiely ,Tomašiková 2940/2 ,POPRAD  058 01
- telefonicky  mobil: 0903 840 032
- e-mailom : garazbacova@gmail.com
Rozsah a oprávnenosť reklamácie bude posúdená po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O stave a spôsobe
vybavenia reklamácie Vás budeme priebežne informovať.
Na všetok predávaný tovar, ak nie je pri tovare uvedené inak, sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá
sa v prípade reklamácie predlžuje o dobu jej vybavenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

-  vady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru vzniknú jeho používaním iným ako stanoveným spôsobom,
- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou,
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol zakúpený cez náš internetový obchod alebo ho nie je možné preukázať platným
dokladom o jeho zakúpení.
Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamovaného výrobku predajcovi. Zákonom stanovená lehota na
vybavenie rekamácie je 30 dní. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady.
V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie tovaru.
Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie
peňazí pri  odstúpení  od zmluvy po uznaní nefunkčnosti tovaru . Reklamovaný tovar doručí zákazník na vlastné náklady na
adresu prevádzky AAutodiely Ľuboslava Bačová . V prípade neoprávnenej reklamácie hradí zákazník všetky výdavky spojené s
reklamáciou.
SÚKROMIE
Prevádzkovateľ internetového obchodu AAutodiely na internetovej adrese www.AAutodiely.com týmto prehlasuje a zaväzuje
sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené
osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.

Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej
databázy.
Úvodná stránkaFotogalériaObchodné podmienkyProduktyEshop